Vcation_logo

הסכם אחוז מעסקה 10%

Vcation Marketplace Ltd

קליפ פתיחת סרגל צד
הסכם אחוז מעסקה - 10%
הסכם זה נערך בין ויקיישן מרקטפלייס בע"מ (להלן האתר)
-ובין-
-מקום האירוח- (להלן המפרסם)
רקע
המפרסם מאמין כי לאתר היכולות, הכישורים והניסיון הדרושים על מנת לספק שירותים למפרסם; האתר לא יהיה אחראי לכל העלול להתרחש בין שני הצדדים;
השירותים שיסופקו ותנאי השירות
  1. הואיל והמפרסם מעוניין לשכור את שירותי האתר כדי לשווק את מקום האירוח שלו.
  2. הואיל והאתר והמפרסם מעוניינים להתקשר בהסדר לפיו יחולק הסכום ממכירת המוצר ביחס של 90% למפרסם ו 10% לאתר עבור המאמצים שישקיע באופן ישיר.
  3. האתר יקבל את נתח הרווח המתואר מכל מכירה כתוצאה ישירה של מאמצי האתר.
  4. האתר יהיה אחראי להודיע למפרסם על כל הזמנה חדשה וביטול הזמנה. בעת הזמנה חדשה יגבה האתר את חלקו בשיעור 10% מהלקוח לאחר 24 שעות מרגע ההזמנה. המפרסם מתחייב לחייב את הלקוח רק ביום הגעתו למקום בשיעור 90% מההזמנה.
  5. במקרה של ביטול הזמנה חיוב הלקוח יעשה על-ידי האתר לפי מדיניות הביטולים שקבע המפרסם. האתר יהיה זכאי ל 10% מסכום הביטול שקיבל המפרסם בפועל.
  6. מוסכם בזאת כי המפרסם מתחייב לחסום ימי אירוח בהם המקום שלו אינו זמין לקבלת אורחים ובמידה שלא יעשה כן מוסכם כי יחויב למצוא מקום חליפי לשביעות רצונו של הקונה דרך האתר.
  7. מוסכם בזאת כי למשתמשים באתר תהיה הזכות להשאיר חוות דעת המבוססת על הניסיון שלהם עם המפרסם, כאשר לאתר אין השפעה על פעולה שכזו, בין אם מדובר בחוות דעת חיובית או שלילית.
  8. מוסכם וידוע כי המפרסם יישא באחריות לכל התכנים, לרבות תמונות, סרטונים, תיאורים, מחירים ותנאי שימוש בשירותיו, אך לא רק.
  9. האתר לא יישא באחריות על ווירוסים ותוכן זדוני שיימצא בדף המפרסם.
  10. השירותים יכללו גם כל תוספת אחרת שהצדדים יסכימו עליה. האתר מסכים בזאת לספק שירותים שכאלה למפרסם.
סיום ההסכם
הסכם שירותים זה, בין המפרסם לאתר, נחתם לתקופה שבה יסופק השירות דרך אתר האינטרנט של האתר. האתר רשאי בכל עת ומכל סיבה שהיא להפסיק את מאמצי המכירה ומתן השירותים.
תוקף ההסכם
תוקף הסכם זה (״התוקף״) יחל בתאריך חתימת ההסכם ויוסיף לחול באופן מלא ובהשפעה זהה ויהיה נתון לסיום מוקדם כמפורט בהסכם זה.
קבלן עצמאי
בעת הספקת השירותים הנכללים בהסכם זה, מוסכם מפורשות כי האתר נוהג כקבלן עצמאי ולא כמועסק. האתר והמפרסם מכירים שהסכם זה לא יוצר שותפות או מיזם משותף ביניהם, אלא הינו הסכם בלעדי לשירותי שיווק ומכירה דרך האתר.
אחריות המפרסם
המפרסם מסכים לפטור את האתר מכל טענה, נזק, חבות, עונש, פיצוי על עונש, הוצאות, עלויות משפטיות ועלויות אחרות מכל סוג ובכל סך שהוא, שיגרמו כתוצאה מכל פעולה או מחדל של המפרסם והשותפים המיוחסים אליו, שקשורים באופן כלשהו לפרסום באתר גם במקרה שהפרסום באתר יבוטל.
שינוי ההסכם
כל תיקון או שינוי נוסף שהוצע על ידי אחד הצדדים בנוגע לפרסום באתר, יחייבו את הצדדים, בתנאי שקיימת ראיה בכתב מכל אחד מהצדדים או מבאי כוחם של הצדדים על הסכמתם להחילו.
*שם המפרסם
*טלפון נייד
*אימייל
*חתימת המפרסם
איפוס חתימה